Kritische beschouwingen over fiscaal beleid

doolhof.jpg

De doodsstrijd van de roerende voorheffing

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

DE FEDERALE REGERING heeft de roerende voorheffing verhoogd tot 30 procent. Dat lokte een storm van protest uit. Eind september pleitte minister van Financiën Johan Van Overtveldt op Twitter voor een verlaging.

mensen.jpg

Feitelijke macht is het nieuwe recht

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

NIET-JURISTEN DENKEN VAAK dat het recht bestaat uit een set regels die op zichzelf voldoende duidelijk zijn om een juridische vraag met treffende zekerheid te beantwoorden.

Bos.jpg

Aandelenopties en RSU’s

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

Dokters hebben een weinig benijdenswaardige positie op feestjes. Zij worden gebombardeerd met 1001 medische vragen over hun kwaaltjes, mogelijke medicatie en de bijhorende voorschriften. Laat staan dat een nonkel of een kleinkind een ongelukkige beweging doet of iets breekt.

doolhof.jpg

Volledige ontsluiting financiële gegevens in de steigers

- Jan Tuerlinckx in Trends

Drie jaar terug werd mijn column “Het vermogenskadaster komt er aan” gepubliceerd. Medio 2015 trad het Centraal Aanspreekpunt (CAP), dat in de schoot van de Nationale Bank van België werd opgezet, in werking. Het CAP is en was de consecratie van de in 2011 aangevatte oefening om vermogens van particulieren in kaart te brengen.

zandloper.jpg

Meldingsplicht voor fiscale optimalisatie

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

Enkele weken geleden kondigde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan dat hij sneller dan Europa een nieuwe meldingsplicht voor accountants en belastingconsulenten zou invoeren. Hij wil de agressieve belastingplanningen aanpakken.

kranten.jpg

Reversed psychology : wetgever verlaagt tarief van interesten om speculatie te voorkomen, maar moedigt de burger er finaal toe aan

- TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN

De hervorming van moratorium- en nalatigheidsinteresten ontmoedigt de belastingplichtige nét om de betwiste belasting finaal te voldoen. De regering houdt immers geen rekening met de lage kwaliteit van de behandelde administratieve dossiers die net naar omhoog moet om de schuldenlast van de Belgische Staat naar beneden te krijgen.

klok.jpg

Voordelen van alle aard “under attack”

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

De regering lijkt in het Zomerakkoord de doos van Pandora te hebben geopend met betrekking tot de forfaitaire waardering van de voordelen van alle aard, ondanks het feit dat er eigenlijk geen aanpassingen gebeurd zijn aan de waardering van de voordelen van alle aard.

schaakmat.jpg

Proces 110

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

In het antwoord op de parlementaire vraag heeft de minister van Financiën het bestaan bevestigd van ‘Proces 110’. Dat proces verplicht ambtenaren een bezwaarschrift af te wijzen als er geen nieuwe elementen worden aangebracht in vergelijking met de argumenten die de belastingplichtige al aanvoerde bij de belastingcontroleur die de controle uitvoerde.

mensen.jpg

Maar ik ben toch al gestraft!

- Jan Tuerlinckx in TRENDS/TENDANCES

NON BIS IN IDEM. Zelfs niet-juristen klinkt dat principe bekend in de oren. Het betekent dat niemand voor hetzelfde feit twee keer kan worden gestraft. Het beginsel vindt zijn grondslag in de hoogste rechtsnormen.

klok.jpg

De relance-wet na het Zomerakkoord wekt monsterboete terug tot leven in vermomde gedaante

- TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN

Het Zomerakkoord en de Relance-wet (lees : Voorontwerp) maken komaf met de niet-aftrekbaarheid van de bijzondere aanslag van 100%.

buildings-2.jpg

BTW: het fiscaal antwoord op protectionisme

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Een BTW-verhoging wordt niet als een vergelding of een openingszet in de esbattementen van internationaal protectionisme gezien. Zodoende is BTW de wolf in schaapsvacht in een oorlog aangevuurd door protectionistische reflexen.

mensen.jpg

Het Waterloo van de bezoldigingstheorie

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Dat het onmogelijk is te bewijzen of een loon terecht verdiend is, is een probleem voor de fiscus.

openboek.jpg

Belastingen aangeven wordt nóg complexer

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Ondanks de belofte dat de belastingen eenvoudiger zouden worden, telt uw volgende belastingbrief 885 codes. Dat zijn er 75 meer dan de vorige.

doolhof.jpg

De vastgoedfiscaliteit is koterij

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Een schending van het gelijkheidsbeginsel is nooit ver weg in de vastgoedfiscaliteit.

buildings-2.jpg

Grondwettelijk Hof legt bom onder verbeurdverklaringen in alle strafzaken

- Dave van Moppes in DE TIJD

Dit arrest dwarsboomt de kruistocht die het gerecht en de BBI tegen oud zwart geld zijn begonnen.

bril.jpg

Opbrengst fiscale fraude is politiek instrument

- Jan Tuerlinckx op KANAAL Z

De regering stopt er beter mee om elk jaar te zeggen hoeveel de strijd tegen de fiscale fraude zal opleveren.

klok.jpg

Nieuwe levensstijl, nieuwe kostenaftrek

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Waarom kun je de fiscaliteit niet gebruiken om mensen aan te moedigen zich een gezonde levensstijl aan te meten?

euros.jpg

Enkele minuten politieke moed

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De geschiedenis toont aan dat grote hervormingen langdurig en grondig moeten worden voorbereid.

openboek.jpg

Eigen belastingen eerst

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De Verenigde Staten en Europa menen allebei dat rechtvaardige belastingen betaald moeten worden in het eigen continent en niet in het andere.

euros.jpg

Voor de BBI zijn alle vermogens zwart tot bewijs van het tegendeel

- Tuerlinckx Fsicale Advocaten in DE TIJD

De BBI wil het vermoeden dat vermogen rechtmatig is en dat de overheid en de belastingadministratie moeten bewijzen dat het onrechtmatig is, omkeren. En dat kan niet. De burger heeft het recht om niet onbeperkt in de tijd verantwoording te moeten afleggen over zijn vermogen.

statistieken.jpg

Notionele intrestaftrek op Europees niveau

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Terwijl in ons land de zogeheten notionele intrestaftrek regelmatig onder vuur ligt, wil Europa het systeem invoeren.

vlaggen

Meerwaardebelasting op aandelen heeft neveneffecten

- Jan Tuerlinckx bij KANAAL Z

Wat als de winst op de verkoop van aandelen wordt belast ?

buildings-2.jpg

Jobs jobs jobs

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De pijnlijke geschiedenis van Caterpillar toont aan dat we ons niet blind mogen staren op de opbrengst van de vennootschapsbelasting.

balls.jpg

Het diploma is slechts een toegangsticket, alles is opnieuw te leren

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Een master na master opleiding zou moeten worden gevolgd tijdens een volwaardige werkervaring of minstens nadat een voldoende significante werkervaring is opgedaan.

klok.jpg

Bereken zelf uw winst bij afschaffing van de notionele-intrestaftrek

- Jan Tuerlinckx en Tom De Clerck in TRENDS.BE

Nu de heisa rond de tax shift even geluwd is, is het tijd voor een ander voorstel dat leven in de fiscale brouwerij zal brengen. De hervorming van de vennootschapsbelasting.

buildings2-2.jpg

Frankrijk is geen te volgen voorbeeld

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Fiscale emigratie schaadt economisch weefsel in Frankrijk.

wandelaars.jpg

Schaf het fiscaal genaderecht (nog) niet af

- Jan Tuerlinckx en Tom De Clerck in DE TIJD

Genade is de overwinning van de empathie op de strenge letter van de wet.

bril.jpg

Het einde van de vennootschapsbelasting

- Jan Tuerlinckx op APACHE.BE

In de aanloop naar de begrotingsopmaak voor volgend jaar buigt de regering zich over de noodzakelijke hervorming van de vennootschapsbelasting. Dat fiscaal instrument – gepokt en gemazeld in een industrieel tijdperk – is gedoemd te verdwijnen in een digitale economie. Hoe kan het anders en beter?

kalender2.jpg

Don Quichot versus Briareüs

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Met een fiscale classaction kunnen belastingplichtigen collectief met één procedure opkomen tegen de mastodont die de overheid is.

vlaggen

Kans is rëeel dat het Verenigd Koninkrijk een fiscaal paradijs wordt na een brexit

- Tuerlinckx Advocaten in MONEYTALK

"Indien Groot-Brittannië haar EU-jasje zou uitdoen, zal zij bijgevolg meer fiscale vrijheid krijgen."

kredietkaart.jpg

Geen belasting op fictie

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Inkomstenbelasting heffen op inkomsten die niet verkregen zijn, is onrechtmatige onteigening.

wisselkoersen.jpg

Alles kan beter

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

Het is gemakkelijk gezegd dat belastingen transparanter, eenvoudiger en beter controleerbaar moeten. Maar hoe kun je een belastingsysteem hervormen zonder grote schokgolven te veroorzaken? We vroegen advies aan vijf experts die met beide voeten in de praktijk staan.

dollar.jpg

Middeleeuwse praktijken

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Wij op de mediastorm van de Panama Papers terugkijkt, moet zich wel afvragen of de middeleeuwse procestechnieken niet aan een restauratie toe zijn.

justitiepaleis.jpg

Wen er maar aan : transparant wordt het nieuwe normaal

- Dave van Moppes in KNACK

Komt er ooit een einde aan het bestaan van belastingparadijzen? Drie experts buigen zich over fiscale fraude, voor en na de Panama Papers. ‘Bij de financiële instellingen heerst er vandaag een panische angst om bij een fraudezaak betrokken te raken.’

openboek.jpg

Korte schets nieuwe regeling fiscale regularisatie anno 2016

- Tuerlinckx Advocaten

De nieuwe regelgeving inzake fiscale regularisatie zal in werking treden vanaf 1 januari 2016, tenzij hiertegen uit het lopende onderzoek van de Financiële Actiegroep fundamentele bezwaren zouden blijken. Dat werd een tweetal weken geleden bekendgemaakt door de Regering Michel I nadat aanvankelijk was beslist om de regularisatieronde pas in 2017 te laten aanvangen.

statistieken.jpg

Nieuwe fiscale regularisatie maat voor niks?

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De fiscale regularisatie is, laten we wel wezen, een noodzakelijke hefboom voor het succes van de kaaimantaks die in het politieke debat door deze regering toch naar voren is geschoven als bewijs van een eerlijke tax shift, ook naar de vermogens dus.

buildings-2.jpg

Coperfin hervormingen bij FOD Financiën

- Jan Tuerlinckx op KANAAL Z

Coperfin is de meest ingrijpende hervorming in de geschiedenis van het Ministerie van Financiën en beoogt gefaseerd – of via ‘kantelingen’ - niet alleen een doorgedreven rationalisatie van de kosten, maar ook een efficiëntere dienstverlening naar de belastingplichtigen.

dollar.jpg

De Coperfin hervormingen: Hoe de centralisering van de FOD Financiën nefast kan zijn voor de belastingplichtige

- Tuerlinckx Advocaten

Coperfin is een nieuwe organisatiestructuur met administraties voor particulieren , KMO’s en grote ondernemingen. Er wordt voortaan met één elektronisch dossier gewerkt dat over de grenzen van de diensten heen door de respectieve belastingsambtenaren wordt geraadpleegd en verwerkt.

kredietkaart.jpg

Antifraudeplan: 'Europees Hof fluit Belgische overheid kordaat en terecht terug'

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS.BE

De Antigoon-wet betekent dat de overheid niet noodzakelijk gebonden is door de wet die de fiscale procedure- en spelregels vastlegt. Ook niet wanneer de rechten aan de burger toekomen en geschonden worden.

klok.jpg

Zij zijn groot en ik ben klein

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Als Europa zich in de fiscaliteit gaat roeren, blijft er van het lokale economische beleid maar weinig over.

notebook-2.jpg

De onwillige belastingbetaler is gewaarschuwd

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De bestraffing van belastingplichtigen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen, blijkt hoe langer hoe lastiger.

euros.jpg

Recordaantal fraudeurs verklikt, maar wat schieten we ermee op?

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Belgen hebben nog nooit zoveel aangiften van fiscale fraude gedaan als vorig jaar. In 2015 kwamen er meer dan 2.750 meldingen binnen, zo blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. In 2010 waren het er nog maar 540. Zijn we een volk van verklikkers?

wisselkoersen.jpg

We verklikken 5 x meer fiscale fraudeurs

- Jan Tuerlinckx in HET BELANG VAN LIMBURG

We hebben vorig jaar een record aantal aangiften van fiscale fraude gedaan.

dollar.jpg

Kampioen in boetes

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De btw is de boetebelasting bij uitstek.

notebook-2.jpg

Het bankgeheim ? Reken er maar niet meer op.

- Jan Tuerlinckx en Tom De Clerck in TRENDS

Vanaf 2017 krijgt de Belgische overheid een volledig zicht op het binnenlandse roerende en onroerende vermogen van belastingplichtigen. En binnen enkele jaren ook op hun buitenlandse vermogens.

pen.jpg

De fiscale valkuil van de premietaks op verzekeringscontracten

- Tuerlinckx Advocaten

De discussie rond de fiscale kwalificatie van een verzekeringsproduct is niet nieuw. De belastingplichtigen kunnen echter bedrogen uitkomen als dat de gewenste kwalificatie een Pyrrusoverwinning blijkt te zijn.

munten.jpg

Te laat met uw aangifte ? Geen nood. U heeft nog de tijd tot 26 november 2015 !

- Tuerlinckx Advocaten

Het belang van een aangiftetermijn mag niet onderschat worden. Wie zijn aangifte niet binnen de vooropgestelde termijn indient, riskeert immers een boete, een belastingverhoging of een aanslag van ambtswege met omkering van bewijslast. De wispelturigheid waarmee wordt omgegaan met de aangiftetermijnen in het fiscale concours is emanent.

kalender.jpg

Komt beleggersexodus op gang ?

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Vluchten naar een buitenlandse bank of beursmakelaar is geen oplossing om aan de speculatietaks te ontkomen. U spaart er wel de beurstaks mee uit. Wat zijn de voor- en nadelen om een beleggersrekening te openen in het buitenland?

dollar.jpg

Kafka in Vlaanderen

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De kaduke Vlaamse Codex Fiscaliteit leidt ertoe dat de term ‘rechtzoekende’ wel erg letterlijk te nemen is.

buildings2-2.jpg

Moderniseer het vennootschapsrecht

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Dat het belangrijk is buitenlandse investeringen aan te trekken, is een open deur intrappen. Sinds lang worden maatregelen getroffen en wetten aangenomen die België in het vizier van buitenlandse investeerders moeten brengen.

justitiepaleis.jpg

Geen Kaaimantaks zonder meldingsplicht. Maar is de meldingsplicht wel rechtmatig?

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Sinds 2013 moet een natuurlijke persoon in zijn aangifte van personenbelasting melding maken van bepaalde privé-vermogensconstructies.

bril.jpg

Kliklijn over zwartwerk: (te) veel kans op ruis

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Ondanks alle protest wordt het nieuwe meldpunt voor zwartwerk dan toch anoniem. Maar het meldpunt krijgt om nog andere redenen tegenkanting. ‘Veel klachten komen er uit wraak of jaloezie. Dat is tijdverlies voor de inspectie.’

wandelaars.jpg

Het nieuwe recordaantal verklikkingen is een spijtige mijlpaal.

- Jan Tuerlinckx' en Charlotte Lardenoit's opiniestuk in DE TIJD

Verklikken is een nationale sport geworden. We doen er blijkbaar graag aan mee, want sociale en fiscale fraude zijn een onkruid dat hardhandig uit een rechtvaardige samenleving moet worden gewied.

bank.jpg

Bedrijven in vizier van nepbestuurders

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Bedrijven worden geconfronteerd met een nieuwe vorm van oplichting. Fraudeurs doen zich via een nepstatuut voor als bestuurder van een vennootschap met de bedoeling geld van de rekening te halen.

iStock_000004294617Small.jpg

Staatsblad met simpele truc gebruikt voor bedrog

- Jan Tuerlinckx in het NIEUWSBLAD

Wakker worden en plots vaststellen dat je bedrijf een nieuwe gedelegeerd bestuurder heeft, die je vervolgens financieel begint te pluimen. Het overkomt de laatste tijd wel meer bedrijfsleiders en het blijkt een simpele truc met het Staatsblad. Een nieuwe vorm van fraude. Getekend: een bende slimme Bulgaren.

openboek.jpg

Bende misbruikt Staatsblad om bedrijven op te lichten

- Jan Tuerlinckx in DE STANDAARD

Wakker worden en plots vaststellen dat je bedrijf een nieuwe gedelegeerd bestuurder heeft, die je vervolgens financieel begint te pluimen. Het overkomt de laatste tijd wel meer bedrijfsleiders. Het blijkt een nieuwe vorm van fraude met het Staatsblad en een bende slimme Bulgaren in de hoofdrol.

kalender2.jpg

Staatsblad gebruikt om bedrijven op te lichten

- Jan Tuerlinckx bij KANAAL Z

bril.jpg

Survival of the fittest in de financiële sector

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Europa staat klaar met alweer een nieuwe richtlijn tegen witwaspraktijken, de vierde intussen.

openboek.jpg

Fiscus kan nu alle spelregels aan zijn laars lappen

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD online

Het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land, velde op 22 mei een arrest dat grote onrust veroorzaakt bij fiscaal advocaten.

munten.jpg

Belastingaangifte vloekt met digitale democratie.

- Jan Tuerlinckx' opiniestuk in DE TIJD

De digitalisering van de fiscaliteit is een nakende realiteit. De papieren aangifte dooft langzaam uit. De vraag die nog niet werd gesteld, is of dit geen democratisch deficit creëert. Het antwoord luidt ja, meer dan één zelfs.

pionnen.jpg

Fiscus mag onwettig bewijs gebruiken: 'Opent deur naar langere en meer betwistingen'

- Jan Tuerlinckx' opiniestuk in KNACK.be

Men zou geneigd zijn om te denken dat de Cassatierechtspraak over de ruime toelaatbaarheid van bewijs, zelfs het onrechtmatig bewijs, een goede zaak is voor een efficiënte fiscale rechtshandhaving. Dat zal echter gezichtsbedrog blijken, zegt advocaat Jan Tuerlinckx.

kranten.jpg

Het vermogenskadaster komt er aan

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Wie nog altijd gelooft dat een vermogenskadaster niet te realiseren is, mag bij de dagdromers worden ingedeeld.

mensen.jpg

De kaaiman sluipt naderbij

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De opzet van de kaaimantaks is een specifieke vorm van belastingvrij beleggen aan banden te leggen.

bril.jpg

Geef de belastingplichtige wat hem toekomt

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Het aangifteseizoen komt eraan. De fiscus zal dan ook de nieuwe belastingaangifte voorstellen die u en ik deze zomer moeten indienen. Het is de eerste aangifte na de befaamde zesde staatshervorming die de personenbelasting op haar kop zette.

iStock_000004294617Small.jpg

De witwasmachine van de BBI

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS

Na heel wat politiek gehakketak is er eindelijk duidelijkheid over de tarieven die de BBI hanteert om zwart geld te regulariseren. Maar absolute zekerheid over straffeloosheid is er niet.

munten.jpg

Gedane zaken nemen geen keer

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Wat zou u, beste bedrijfsleider, ervan vinden als er morgen een nieuwe regel in de vennootschapsbelasting wordt ingevoerd die bepaalt dat een meerwaarde op aandelen die u in het verleden belastingvrij hebt gerealiseerd, ook wordt onderworpen aan een belasting van 34 procent?

kranten.jpg

België heeft al een Guardia di Finanza : de BBI

- Jan Tuerlinckx' opinie in DE TIJD

De BBI hanteert voortaan een uniform landelijk beleid in de behandeling van belastbare inkomsten die niet werden aangegeven. Of zeg maar fiscale regularisatie. Voor een goed begrip: regularisaties werden altijd al aanvaard door de administratie.

iStock_000010936334Small.jpg

Hoe voorspelbaar: hier is de nieuwe fiscale regularisatie!

- Tuerlinckx Advocaten in EXPRESS.BE

Het ging de allerlaatste keer zijn, zo verkondigde de overheid in 2013. Wel, wat de Belgische fiscalisten in hun glazen bol zagen, is nu een feit geworden. Het brede publiek vernam via de media dat de Belgische fiscus opteert om het systeem van de fiscale regularisatie verder te zetten. Eufemistisch wordt dit nu door de minister van Financiën omschreven als een ‘rechtzetting.’

zandloper.jpg

Wie zonder zonde is, werpe het eerst een steen

- Jan Tuerlinckx' opinie in DAILY TRENDS

Met de start van het nieuwe jaar heeft Vlaanderen de inning en de invordering van de registratie- en de successierechten - anders gezegd: de registratie- en successiebelasting - in eigen beheer genomen.

bank.jpg

LuxLeaks dwingt Europa te kiezen tussen fiscale souvereiniteit en vrij verkeer

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Elke nieuwe LuxLeak doet de fiscale soevereiniteit verder afbrokkelen en brengt een Europese basisbelasting weer een stap dichterbij. Want het is weg fiscale soevereiniteit of weg vrij verkeer. Elke burger met gezond verstand kiest maar beter voor het eerste.

wandelaars.jpg

De nieuwe staatssecretaris voor fraudebestrijding heeft overschot van gelijk wanneer zij stelt dat het Belgische systeem aan herziening toe is.

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

In de beleidsverklaring “strijd tegen de fiscale fraude” wordt aangekondigd dat de preventieve witwaswetgeving op het vlak van betaling in cash zal worden aangepast rekening houdend met de bestaande derde anti-witwasrichtlijn en het ontwerp van vierde anti-witwasrichtlijn, waarbij er tevens rekening zal worden gehouden met de toepassing van de richtlijnen in onze buurlanden.

klok.jpg

Vermogenswinstbelasting treft vooral middenklasse

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

"Het is een illusie dat een vermogensmeerwaardebelasting het geld zal halen waar het zit", voorspelt fiscaal advocaat Jan Tuerlinckx. "Grote kapitalen zijn immers erg mobiel. Ze kunnen in het buitenland fiscaal geoptimaliseerd worden in perfect legale constructies."

kranten.jpg

Revolutie in formeel belastingrecht

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Er komen slechts beperkte nieuwe heffingen en goede intenties voor het afbouwen van de belastingdruk.

euros.jpg

Fiscale achterpoortjes onder vuur

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

De aanval van de Europese Commissie op Apple wegens misbruik van fiscale constructies is een schot voor de boeg. De VS en de EU nemen fiscale achterpoortjes in het vizier die de inning van vennootschapsbelastingen te sterk bemoeilijken.

schaakmat.jpg

Fiscale rechtshandhaving zeer problematisch

- Jan Tuerlinckx op KANAAL Z

België moet dringend zijn fiscale rechtshandhaving hertekenen, meent fiscaal advocaat Jan Tuerlinkx. Er is een grijze zone onstaan tussen het adminstratief sanctioneren van fiscale fouten en de strafrechterlijke behandeling van fraude. Als niet ingegrepen wordt, voorspelt vele gerechtelijke procedureslagen in fiscale dossiers.

openboek.jpg

Transpiratie versus inspiratie

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

In het wetboek inkomstenbelasting is nog altijd niet vastgelegd hoe een auteursrecht moet worden vastgesteld.

munten.jpg

De fiscale politiestaat België

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De essentie is namelijk dat een foutieve taxatie schade aan het maatschappelijk bestel en het economisch weefsel aanbrengt.

bank.jpg

Vage antifraudewet maakt banken strenger dan nodig is

- Trends.be

De antifraudewet is een jaar van kracht. Hij verplicht de banken en andere professionals informatie over ernstige fiscale fraude door te geven aan de antiwitwascel. Banken en advocaten verzetten zich bij het Grondwettelijk Hof.

vlaggen

Wie is bang van de robocontrole?

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De hoeveelheid data die wordt opgeslagen, is gigantisch. Bovendien geven al die gegevens hun geheimen prijs als ze op de juiste manier worden geordend.

euros.jpg

Besparingen kosten u een reis

- Charlotte Lardenoit in GAZET VAN ANTWERPEN

De besparingen die de nieuwe Vlaamse regering oplegt, zullen de gezinnen hard treffen. Uw krant stelde een fictief voorbeeldgezin met drie kinderen samen dat volgend jaar een huis wil kopen. Het verliest door de besparingen 3732 euro per jaar...

buildings-2.jpg

Terugkeer van zwart geld gunstig voor Belgische economie

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Ook zonder fiscale amnestie blijft zwart geld terugkeren uit het buitenland. Bij vermogensbeheerders en fiscale advocaten lopen er dagelijks nieuwe dossiers binnen van Belgen die hun verborgen vermogen willen regulariseren. De schatkist vaart er wel bij, maar levert het zwart geld de Belgische economie ook wat op?

klok.jpg

Fiscus richt pijlen op Studio 100

- Jan Tuerlinckx in GAZET VAN ANTWERPEN

De fiscus eist drie miljoen euro van Hans Bourlon en Gert Verhuist, de bazen van het entertainmentbedrijf Studio 100. Ze zouden onterecht geen belastingen hebben betaald op een dividend. Maar Bourlon en Verhulst verzetten zich.

bank.jpg

Karel De Gucht heeft het recht om zich kwaad te maken

- Opiniestuk in DE TIJD

De e-mails van Karel De Gucht naar de fiscus zijn noch onwettig, noch ongebruikelijk. Mocht hij geen politicus zijn, dan had er geen haan naar gekraaid. Het is een boutade dat dagelijks in duizend-en-een zaken zo’n correspondentie wordt gestuurd naar hiërarchische oversten van belastingambtenaren.

kranten.jpg

Back to basics

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Het Grondwettelijk Hof heeft enkele essentiële onderdelen van de Una Via-wet vernietigd.

schaakmat.jpg

Huiszoekingen van de fiscus kunnen niet door de beugel

- opinie in DE TIJD

In de discussie met staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez over het visitatierecht van de fiscus heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom gelijk. En dat heeft alles met gezond juridisch inzicht te maken.

buildings-2.jpg

Nukken van de fiscus

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De scheiding der machten moet beletten dat de fiscus, die tot de uitvoerende macht behoort, zich op het terrein van de wetgever kan begeven.

wandelaars.jpg

Nu bijna alles ‘fraude’ is

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Wie een lijstje wil maken van de nieuwe fiscale boetes en bestraffingen sinds het aantreden van de regering-Di Rupo, kiest maar het beste een groot blad papier. Een beperkte bloemlezing toont dat aan.

dollar.jpg

Klikken de nieuwe nationale sport

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

De fiscus krijgt drie keer meer particuliere aangiftes over belastingfraude dan vijf jaar geleden. De verklikkers voelen zich moreel gesteund door de jacht op fiscaal gesjoemel die de regering heeft ingezet. Wie zijn die aangevers? Hoe behandelt de overheid hun aanklachten? En wat kunt u doen als u wordt verlinkt?

pionnen.jpg

De denkfout van de fiscus inzake regularisatie

- Express.be

De voorzichtige, brave spaarder met een oorspronkelijk wit kapitaal in het buitenland wordt door de Belgische fiscus in de nieuwe en allerlaatste fiscale regularisatieronde net zo hard aangepakt als de zware fraudeur waarvan het geld in het buitenland altijd zwart is geweest. Is dat rechtvaardig? De fiscus maakt hier een denkfout.

notebook-2.jpg

Beperking van transacties met cash geld

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

In de afgelopen jaren werd de controle op het giraal geld erg opgevoerd. Om te beletten dat de belastingbetalers massaal in cash zouden vluchten om aan het alziend oog van de fiscus te ontsnappen, zijn reeds de nodige maatregelen genomen en liggen nog verdere maatregelen ter studie voor. Een overzicht van het hoe en het waarom.

iStock_000010936334Small.jpg

Veel belastingplichtigen regulariseren nog snel

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Het kwam uitgebreid in de pers aan bod. Veel belastingplichten dienen snel nog een regularisatieaangifte in onder de huidige wetgeving.

pen.jpg

Wetten en praktische bezwaren

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De belastingadministratie is van plan haar controles op een meer gecoördineerde wijze aan te pakken. Datamining in combinatie met vanuit Brussel gecoördineerde acties, moet daarvoor zorgen.

justitiepaleis.jpg

Di Rupo jaagt bedrijven uit België weg

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

Met eenvoudige strategiewijzigingen kunnen de ondernemingen de bijkomende lasten van het begrotingsakkoord ontwijken. Toch is de reputatieschade voor ons land groot en dreigen de bedrijfsleiders van kmo’s het gelag te betalen.

pen.jpg

Maak belastingcontrole proactief zoals in Nederland

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

In België volgt de belastingcontrole na het indienen van de aangifte door de onderneming. De fiscus corrigeert en bestraft als de aangifte niet juist is. Die gezagsverhouding vloekt met de tijdgeest, waarin overheid en ondernemingen een sterk gezamenlijk belang hebben. Nederland toont dat het anders kan.

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share