Fiscale controle en fiscale procedure

buildings-2.jpg

Het is niet al zwart dat offshore gaat

- Dave van Moppes in TRENDS

De Paradise Papers hebben de politieke gemoederen danig verhit. De roep om maatregelen klinkt luid. Fiscaal experts nuanceren. “Het is niet onwettig een bankrekening op Bermuda te hebben.”

buildings-2.jpg

Rulingcommissie en fiscale regularisatie kunnen starten

- Jan Tuerlinckx in Trends

Twee keer goed nieuws voor de belastingplichtigen: de rulingcommissie kan opnieuw aan het werk, en de fiscale regularisatie kan weldra van start gaan.

openboek.jpg

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

Mijn bank heeft 33 procent belasting ingehouden op een transactie, waar volgens mij geen speculatiebelasting op verschuldigd was. Hoe kan ik die belasting terugkrijgen?

mensen.jpg

Het Waterloo van de bezoldigingstheorie

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Dat het onmogelijk is te bewijzen of een loon terecht verdiend is, is een probleem voor de fiscus.

openboek.jpg

Belastingen aangeven wordt nóg complexer

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Ondanks de belofte dat de belastingen eenvoudiger zouden worden, telt uw volgende belastingbrief 885 codes. Dat zijn er 75 meer dan de vorige.

klok.jpg

Nieuwe levensstijl, nieuwe kostenaftrek

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Waarom kun je de fiscaliteit niet gebruiken om mensen aan te moedigen zich een gezonde levensstijl aan te meten?

wandelaars.jpg

Schaf het fiscaal genaderecht (nog) niet af

- Jan Tuerlinckx en Tom De Clerck in DE TIJD

Genade is de overwinning van de empathie op de strenge letter van de wet.

kalender2.jpg

Don Quichot versus Briareüs

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Met een fiscale classaction kunnen belastingplichtigen collectief met één procedure opkomen tegen de mastodont die de overheid is.

buildings-2.jpg

Coperfin hervormingen bij FOD Financiën

- Jan Tuerlinckx op KANAAL Z

Coperfin is de meest ingrijpende hervorming in de geschiedenis van het Ministerie van Financiën en beoogt gefaseerd – of via ‘kantelingen’ - niet alleen een doorgedreven rationalisatie van de kosten, maar ook een efficiëntere dienstverlening naar de belastingplichtigen.

dollar.jpg

De Coperfin hervormingen: Hoe de centralisering van de FOD Financiën nefast kan zijn voor de belastingplichtige

- Tuerlinckx Advocaten

Coperfin is een nieuwe organisatiestructuur met administraties voor particulieren , KMO’s en grote ondernemingen. Er wordt voortaan met één elektronisch dossier gewerkt dat over de grenzen van de diensten heen door de respectieve belastingsambtenaren wordt geraadpleegd en verwerkt.

kredietkaart.jpg

Antifraudeplan: 'Europees Hof fluit Belgische overheid kordaat en terecht terug'

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS.BE

De Antigoon-wet betekent dat de overheid niet noodzakelijk gebonden is door de wet die de fiscale procedure- en spelregels vastlegt. Ook niet wanneer de rechten aan de burger toekomen en geschonden worden.

notebook-2.jpg

De onwillige belastingbetaler is gewaarschuwd

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De bestraffing van belastingplichtigen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen, blijkt hoe langer hoe lastiger.

euros.jpg

Recordaantal fraudeurs verklikt, maar wat schieten we ermee op?

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Belgen hebben nog nooit zoveel aangiften van fiscale fraude gedaan als vorig jaar. In 2015 kwamen er meer dan 2.750 meldingen binnen, zo blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. In 2010 waren het er nog maar 540. Zijn we een volk van verklikkers?

wisselkoersen.jpg

We verklikken 5 x meer fiscale fraudeurs

- Jan Tuerlinckx in HET BELANG VAN LIMBURG

We hebben vorig jaar een record aantal aangiften van fiscale fraude gedaan.

dollar.jpg

Kampioen in boetes

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De btw is de boetebelasting bij uitstek.

iStock_000010936334Small.jpg

De weigering om toegang te verlenen tot fiscale informatie over de ex-echtgenoot

- Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

munten.jpg

Te laat met uw aangifte ? Geen nood. U heeft nog de tijd tot 26 november 2015 !

- Tuerlinckx Advocaten

Het belang van een aangiftetermijn mag niet onderschat worden. Wie zijn aangifte niet binnen de vooropgestelde termijn indient, riskeert immers een boete, een belastingverhoging of een aanslag van ambtswege met omkering van bewijslast. De wispelturigheid waarmee wordt omgegaan met de aangiftetermijnen in het fiscale concours is emanent.

bril.jpg

Kliklijn over zwartwerk: (te) veel kans op ruis

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Ondanks alle protest wordt het nieuwe meldpunt voor zwartwerk dan toch anoniem. Maar het meldpunt krijgt om nog andere redenen tegenkanting. ‘Veel klachten komen er uit wraak of jaloezie. Dat is tijdverlies voor de inspectie.’

wandelaars.jpg

Het nieuwe recordaantal verklikkingen is een spijtige mijlpaal.

- Jan Tuerlinckx' en Charlotte Lardenoit's opiniestuk in DE TIJD

Verklikken is een nationale sport geworden. We doen er blijkbaar graag aan mee, want sociale en fiscale fraude zijn een onkruid dat hardhandig uit een rechtvaardige samenleving moet worden gewied.

iStock_000004294617Small.jpg

Het vermogenskadaster kan er snel komen

- Jan Tuerlinckx bij KANAAL Z

Als de politieke wil er is, kan er snel een vermogenskadaster komen. Het sluitstuk is een Europese richtlijn die ons land binnen 2 jaar moet invoeren. Als dan alle databanken gekoppeld worden, hebben we vermogenskadaster. Advocaat Jan Tuerlinckx geeft toelichting.

openboek.jpg

Fiscus kan nu alle spelregels aan zijn laars lappen

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD online

Het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land, velde op 22 mei een arrest dat grote onrust veroorzaakt bij fiscaal advocaten.

statistieken.jpg

Anonieme klachten schenden de fundamentele rechten van verdediging

- Charlotte Lardenoit

Vandaag is verklikken een nationale sport geworden.

munten.jpg

Belastingaangifte vloekt met digitale democratie.

- Jan Tuerlinckx' opiniestuk in DE TIJD

De digitalisering van de fiscaliteit is een nakende realiteit. De papieren aangifte dooft langzaam uit. De vraag die nog niet werd gesteld, is of dit geen democratisch deficit creëert. Het antwoord luidt ja, meer dan één zelfs.

pionnen.jpg

Fiscus mag onwettig bewijs gebruiken: 'Opent deur naar langere en meer betwistingen'

- Jan Tuerlinckx' opiniestuk in KNACK.be

Men zou geneigd zijn om te denken dat de Cassatierechtspraak over de ruime toelaatbaarheid van bewijs, zelfs het onrechtmatig bewijs, een goede zaak is voor een efficiënte fiscale rechtshandhaving. Dat zal echter gezichtsbedrog blijken, zegt advocaat Jan Tuerlinckx.

pen.jpg

Begin tijdig aan uw aangifte

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

De belastingaangifte is nog maar eens complexer geworden. Er snel genoeg aan beginnen is meer dan ooit de boodschap. Dat is de conclusie van Jef Wellens, Michel Maus en Jan Tuerlinckx.

munten.jpg

Gedane zaken nemen geen keer

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Wat zou u, beste bedrijfsleider, ervan vinden als er morgen een nieuwe regel in de vennootschapsbelasting wordt ingevoerd die bepaalt dat een meerwaarde op aandelen die u in het verleden belastingvrij hebt gerealiseerd, ook wordt onderworpen aan een belasting van 34 procent?

kranten.jpg

België heeft al een Guardia di Finanza : de BBI

- Jan Tuerlinckx' opinie in DE TIJD

De BBI hanteert voortaan een uniform landelijk beleid in de behandeling van belastbare inkomsten die niet werden aangegeven. Of zeg maar fiscale regularisatie. Voor een goed begrip: regularisaties werden altijd al aanvaard door de administratie.

bank.jpg

LuxLeaks dwingt Europa te kiezen tussen fiscale souvereiniteit en vrij verkeer

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Elke nieuwe LuxLeak doet de fiscale soevereiniteit verder afbrokkelen en brengt een Europese basisbelasting weer een stap dichterbij. Want het is weg fiscale soevereiniteit of weg vrij verkeer. Elke burger met gezond verstand kiest maar beter voor het eerste.

kranten.jpg

Revolutie in formeel belastingrecht

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Er komen slechts beperkte nieuwe heffingen en goede intenties voor het afbouwen van de belastingdruk.

schaakmat.jpg

Fiscale rechtshandhaving zeer problematisch

- Jan Tuerlinckx op KANAAL Z

België moet dringend zijn fiscale rechtshandhaving hertekenen, meent fiscaal advocaat Jan Tuerlinkx. Er is een grijze zone onstaan tussen het adminstratief sanctioneren van fiscale fouten en de strafrechterlijke behandeling van fraude. Als niet ingegrepen wordt, voorspelt vele gerechtelijke procedureslagen in fiscale dossiers.

vlaggen

Wie is bang van de robocontrole?

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De hoeveelheid data die wordt opgeslagen, is gigantisch. Bovendien geven al die gegevens hun geheimen prijs als ze op de juiste manier worden geordend.

iStock_000007518359Small.jpg

Regering Di Rupo zakt voor “Fiscale rechtshandhaving”.

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Het is examentijd. Als een student op drie achtereenvolgende testen faalt, dan wordt geconcludeerd dat er een structureel probleem is. Ook de regering Di Rupo moet tot deze vaststelling komen en wel met betrekking tot het vak ‘fiscale rechtshandhaving.’ Drie recente arresten van het Grondwettelijk Hof bewijzen dat.

klok.jpg

Fiscus richt pijlen op Studio 100

- Jan Tuerlinckx in GAZET VAN ANTWERPEN

De fiscus eist drie miljoen euro van Hans Bourlon en Gert Verhuist, de bazen van het entertainmentbedrijf Studio 100. Ze zouden onterecht geen belastingen hebben betaald op een dividend. Maar Bourlon en Verhulst verzetten zich.

bank.jpg

Karel De Gucht heeft het recht om zich kwaad te maken

- Opiniestuk in DE TIJD

De e-mails van Karel De Gucht naar de fiscus zijn noch onwettig, noch ongebruikelijk. Mocht hij geen politicus zijn, dan had er geen haan naar gekraaid. Het is een boutade dat dagelijks in duizend-en-een zaken zo’n correspondentie wordt gestuurd naar hiërarchische oversten van belastingambtenaren.

kranten.jpg

Back to basics

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Het Grondwettelijk Hof heeft enkele essentiële onderdelen van de Una Via-wet vernietigd.

schaakmat.jpg

Huiszoekingen van de fiscus kunnen niet door de beugel

- opinie in DE TIJD

In de discussie met staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez over het visitatierecht van de fiscus heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom gelijk. En dat heeft alles met gezond juridisch inzicht te maken.

notebook-2.jpg

Het visitatierecht: wie wil er in een fiscale politiestaat wonen?

- Express.be

Er is heel wat te doen om het quasi ongebreidelde bezoekrecht van de fiscale administratie. In dit bezoekrecht interpreteert de administratie, gesteund door bepaalde rechtspraak, ‘bezoek’ als een recht tot huiszoeking.

buildings2-2.jpg

België sluit een overeenkomst met Jersey tot uitwisseling van fiscale inlichtingen (TIEA)

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Op 13 maart 2014 werd een zogenaamde Tax Information Exchange Agreement, (kortweg: TIEA, in het Nederlands: Akkoord inzake de uitwisseling van fiscale inlichtingen), tussen het Koninkrijk België en de Staten van Jersey gesloten.

kranten.jpg

Het retentierecht

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De nieuwe bevoegdheid van de administratie bij de controle van uw boekhouding in de inkomstenbelastingen

doolhof.jpg

De nieuwe aangifteverplichtingen in de inkomstenbelastingen

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Vanaf aanslagjaar 2014 (dat slaat op kalenderjaar 2013) zal de belastingplichtige in zijn aangifte in de personenbelasting melding moeten maken van het bestaan van “juridische constructies waarvan hij oprichter of begunstigde” is. Deze verplichting komt bovenop de reeds bestaande verplichte aangifte van buitenlandse rekeningen en van buitenlandse levensverzekeringen.

bril.jpg

Daar is de doorkijkbelasting

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

"Met de doorkijkbelasting kan de fiscus buitenlandse constructies doorprikken en die fiscaal behandelen alsof ze niet bestaan."

wandelaars.jpg

Nu bijna alles ‘fraude’ is

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Wie een lijstje wil maken van de nieuwe fiscale boetes en bestraffingen sinds het aantreden van de regering-Di Rupo, kiest maar het beste een groot blad papier. Een beperkte bloemlezing toont dat aan.

bank.jpg

Spaarrichtlijn

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Op 3 juni 2003 werd een belangrijke Europese fiscale maatregel goedgekeurd: de spaarrichtlijn (2003/48/EG).

iStock_000008833188Small.jpg

Frauderende ondernemers aan de beurt

- Jan Tuerlinckx bij Kanaal Z

Vandaag is de allerlaatste ronde fiscale regularisatie gestart. Eentje waarbij wel 'ns een pak middenstanders zouden boven water kunnen komen die zwarte omzet naar privérekeningen hebben versast. Zij komen voor het eerst in aanmerking komt voor een regularisatie. Weliswaar aan hogere tarieven.

dollar.jpg

Klikken de nieuwe nationale sport

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

De fiscus krijgt drie keer meer particuliere aangiftes over belastingfraude dan vijf jaar geleden. De verklikkers voelen zich moreel gesteund door de jacht op fiscaal gesjoemel die de regering heeft ingezet. Wie zijn die aangevers? Hoe behandelt de overheid hun aanklachten? En wat kunt u doen als u wordt verlinkt?

balls.jpg

Zwart geld wordt massaal gewit

- Jan Tuerlinckx in KNACK

De zwarte economie in ons land is goed voor bijna 60 miljard euro, waardoor de overheid jaarlijks zo’n 30 miljard aan belastingen misloopt. Maar de druk om zwart geld aan te geven, neemt toe. Fiscale fraudeurs hebben nog tot 2 juli de tijd om hun zaken in orde te brengen. Daarna wachten hen veel hogere boetes en de rechtbank. ‘Het zijn zeker niet alleen de superrijken die op exotische plekken als de Britse Maagdeneilanden een vennootschap hebben, maar ook veel gewone Belgen.’

klok.jpg

Diamantairs weinig enthousiast over amnestietarief

- Jan Tuerlinckx in DE STANDAARD

De bijzondere belastinginspectie (BBI) doet de honderden diamantairs die betrapt werden met een geheime rekening bij de bank HSBC in Zwitserland een voorstel om het geld dat op de rekening werd aangetroffen te regulariseren.

buildings2-2.jpg

Una Via of het straatje zonder einde

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

Belgen met een rekening op de Kaaimaneilanden kunnen een fiscale boete krijgen. Riskeren ze ook een correctionele straf? De vorig jaar goedgekeurde Una Viawet moest zo’n dubbele bestraffing vermijden. In de praktijk blijft het mogelijk.

kalender2.jpg

Aangifteplicht inzake verzekeringsproducten

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

keyboard-3.jpg

Scharnier tussen de huidige en de nieuwe regeling

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Wat de exacte inhoud zal zijn van de nieuwe regularisatie wetgeving staat nog niet vast. Ook blijft het onduidelijk wanneer de nieuwe wet in werking zal treden. Aan de nieuwe wet wordt nog gewerkt door de regering.

dollar.jpg

Fiscaal bankgeheim : van versterkte burcht naar luchtkasteel

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Een kleine twintig jaar geleden beschouwde zo goed als iedere Belg de anonimiteit omtrent zijn vermogen als een quasi verworven grondrecht. Vandaag blijft er van dit zelfverklaarde grondrecht weinig over en heeft het “fiscaal bankgeheim” zowel nationaal als internationaal nog maar weinig om het lijf.

pen.jpg

Wetten en praktische bezwaren

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De belastingadministratie is van plan haar controles op een meer gecoördineerde wijze aan te pakken. Datamining in combinatie met vanuit Brussel gecoördineerde acties, moet daarvoor zorgen.

balls.jpg

Nieuwe antimisbruikbepaling | Zwart-wit lijst

- Tuerlinckx Fiscalde Advocaten

De wetgever heeft in de Programmawet van 29 maart 2012 de antimisbruikbepaling vervat in het Wetboek der Registratierechten (artikel 18) en in het Wetboek der Successierechten (artikel 106) nieuw leven ingeblazen en toepasselijk gemaakt ook in de privésfeer (artikel 168 van de Programmawet (I) van 29 maart 2012, B.S. 6 april 2012, ed. 3; Circulaire AAPD nr. 4/2012 (AFZ nr. 3/2012) van 4 mei 2012). De Administratie geeft in de circulaire nr. 5/2013, van 10 april 2013, meer tekst en uitleg met betrekking tot de aanwezigheid van fiscaal misbruik in het kader van het registratie- en successierecht. U kan deze toelichting, die ook bekend is als de zwart-witlijst, hier raadplegen. Deze lijst biedt alvast enig praktisch houvast.

munten.jpg

Nieuwe antimisbruikbepaling | Inwerkingtreding - Rechtszekerheid ?

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De inwerkingtreding en de vraag hoe aan risicobeperking kan worden bekomen en hoe de misbruikbepaling in de fiscale procedure moet worden ingepast worden hier behandeld.

kredietkaart.jpg

Nieuwe antimisbruikbepaling | Gevolgen van fiscaal misbruik

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De administratie heeft ruime bevoegdheden gekregen, niet alleen om te herkwalificeren maar zelfs om feiten en juridische akten te negeren, buiten beschouwing te laten en op basis van deze ‘fiscale werkelijkheid’ belasting te heffen. Maar ook hier moet de fiscale administratie grenzen respecteren. De toetssteen van de door de administratie in de plaats gestelde feiten, is het herstellen van de toestand zonder dat misbruik zou hebben plaatsgevonden. Dit is geen carte blanche om de meest belaste weg in de plaats te stellen.

keyboard-3.jpg

Nieuwe antimisbruikbepaling | Subjectieve voorwaarde - Belastingontduiking als doel

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De verrichtingen die worden geviseerd door het nieuwe artikel 344,§1 WIB moeten als wezenlijk doel belastingontwijking hebben. Praktisch gesproken zal de belastingplichtige moeten bewijzen dat substantiële niet-fiscale motieven aanwezig waren voor de keuze van de verrichtingen die door de fiscale administratie worden geviseerd. Door de link te maken met Europese rechtspraak (waar de Belgische wetgever zich zelf op heeft gebaseerd), en de verwijzing naar volstrekt kunstmatige constructies, wordt geprobeerd enkele richtlijnen te geven.

paperclips-2.jpg

Nieuwe antimisbruikbepaling | Verrichting strijdig met doelstelling fiscale wet

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De verrichtingen die worden geviseerd door het nieuwe artikel 344,§1 WIB moeten strijdig zijn met de doelstellingen van de fiscale wetgeving. Dit is duidelijk een bijzonder vaag criterium; vaak is de doelstelling van de fiscale wetgeving onduidelijk. De verhouding met het legaliteitsbeginsel is gespannen : de bedoeling van de wetgever moet in de wet zelf worden opgenomen; bij fiscaal misbruik wordt deze wet nu net volledig nageleefd. Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld wordt dit toegelicht.

iStock_000018150673Small.jpg

Nieuwe antimisbruikbepaling | Misbruik versus fraude

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De inleiding situeert het nieuwe artikel 344,§1 WIB, niet alleen tegenover de Brepols-doctrine oude versie van dit artikel maar ook tegenover fiscale fraude. Fiscaal misbruik veronderstelt immers een correcte toepassing van de fiscale wetgeving zodat van fraude geen sprake kan zijn. Ook de link die de wetgever heeft gemaakt met rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, wordt kort verduidelijkt.

iStock_000018150673Small.jpg

Reynders fluit fiscus terug

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Didier Reynders vindt dat de belastingcontroleurs rekening moeten houden met de goede trouw van een vennootschap.

buildings-2.jpg

Fiscus treedt ongenadig hard op

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Bedrijven zijn maar beter op hun hoede als ze voordelen van alle aard toekennen aan bedrijfsleiders of aan hun werknemers.

kalender.jpg

Onverbiddelijke fiscus botst op massaal onbegrip

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Boekhouders, accountants en belastingconsulenten zitten met de handen in het haar. De aanleiding is een circulaire van 27 juli van de fiscale administratie.

kranten.jpg

Spontane biecht kan zwartspaarders veel onheil besparen

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Zwartspaarders is de onrust om het hart geslagen. De aanleiding is de cd met gegevens van geheime rekeningen in Zwitserland. Wie een mogelijke strafrechtelijke vervolging en slapeloze nachten wil vermijden, doet er goed aan zijn situatie te regulariseren.

pen.jpg

Maak belastingcontrole proactief zoals in Nederland

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

In België volgt de belastingcontrole na het indienen van de aangifte door de onderneming. De fiscus corrigeert en bestraft als de aangifte niet juist is. Die gezagsverhouding vloekt met de tijdgeest, waarin overheid en ondernemingen een sterk gezamenlijk belang hebben. Nederland toont dat het anders kan.

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share