Zwart geld witten kan weer

Uw vermogen in 2016
kranten.jpg

Wie met zwart of grijs geld zit, kan vanaf volgend jaar opnieuw naar het Contactpunt Regularisaties stappen om zijn vermogen ‘zondevrij’ te maken. Er staat geen einddatum op de procedure, maar hoe langer u wacht, hoe duurder het wordt.

Twintig procent in 2016, 22 procent in 2017 en vanaf dan elk jaar een procentpunt duurder, tot 26 procent vanaf 2021. Dat is de boete die u moet betalen op zwarte of grijze inkomsten die u de voorbije jaren ‘vergat’ in te vullen op uw belastingaangifte. Die boete komt boven op het normale belastingtarief dat u moet betalen op de ontdoken inkomsten. Dat tarief wordt bepaald door het type inkomsten, bijvoorbeeld 25 procent op roerende inkomsten ontdoken in 2014. Het is ook mogelijk de inkomsten van het lopende jaar mee te regulariseren. De boete bedraagt dan steeds 25 procent.

Ook wie opgezadeld zit met een zwart of grijs fiscaal verjaard vermogen kan schoon schip maken, staat in het wetsontwerp dat nog het definitieve groen licht moet krijgen. Dat kost in 2016 een boete van 36 procent. Die boete loopt jaarlijks op met 1 procentpunt, tot 41 procent in 2021. Of een vermogen verjaard is, hangt af van het type. Voor roerende vermogens bedraagt de verjaringstermijn bijvoorbeeld 7 jaar.

1 Is het interessant om alsnog te regulariseren?

Regulariseren is per definitie niet verplicht. In principe kiest u zelf of en welke inkomsten en (verjaarde) kapitalen u opneemt in het dossier waarmee u naar het Contactpunt Regularisaties (CPR) stapt. Fiscaal biedt een fiscaal verjaard vermogen regulariseren, en dus de boete van 36 procent betalen, geen meerwaarde. Net omdat het vermogen fiscaal verjaard is, is het ‘verloren’ voor de fiscus. Hij kan het niet langer belasten. Ongeacht of het nu gaat om een wit, grijs of zwart kapitaal. Een zwart kapitaal is van oorsprong illegaal. Een grijs vermogen ontstaat als inkomsten uit een van oorsprong wit kapitaal niet worden aangegeven. Een wit kapitaal is een kapitaal dat fiscaal altijd correct werd aangegeven.

De meerwaarde om een fiscaal verjaard vermogen te regulariseren ligt elders. Regulariseren levert immers strafrechtelijke immuniteit op. Dat is van belang voor wie op een grijs of zwart vermogen zit. Voor wie op een van oorsprong wit vermogen zit, houdt een strafrechtelijk onderzoek in principe geen gevaar in. Zelfs niet als de belastingplichtige de legale oorsprong van dat kapitaal niet langer zwart op wit kan bewijzen. ‘Een strafrechtelijke veroordeling voor witwassen van geld vereist dat het parket met zekerheid kan uitsluiten dat het kapitaal geen legale herkomst kan hebben’, weet advocaat en antiwitwasexpert Dave Van Moppes van Tuerlinckx Fiscale Advocaten. ‘Vaak zal de belastingplichtige de legale herkomst echter ‘aannemelijk’ kunnen maken aan de hand van diverse feiten en omstandigheden, zonder dat er daarvoor een schriftelijk bewijs is.’

2 Zijn er juridische angeltjes?

Helaas blijkt de formulering van de ontwerpwetteksten over de fiscale regularisatie op dat vlak voor interpretatie vatbaar. De teksten zeggen dat de belastingplichtige die (een deel van zijn) vermogen en inkomsten regulariseert, de ‘witte’ oorsprong van zijn volledig verjaard kapitaal ‘moet kunnen aantonen met schriftelijke bewijzen, desgevallend aangevuld met andere bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed en getuigenverklaringen. Kan de belastingplichtige dat niet, dan moet hij zijn volledige kapitaal regulariseren.’

Juristen zien in die formulering een ‘omgekeerde bewijslast’ en waarschuwen dat dit het potentiële succes van de procedure zal fnuiken. Naar schatting 95 procent van de verwachte regularisatiedossiers betreft kapitalen die (deels) wit zijn, maar waarvan de belastingplichtige dat niet meer schriftelijk kan aantonen. ‘Zij zouden ervoor kunnen opteren helemaal niets te regulariseren. Zou er later toch een vervolging komen door het parket, dan zou dat botsen op dezelfde bewijsproblemen’, zegt Van Moppes. Dat zou betekenen dat de ingecalculeerde opbrengst van 250 miljoen euro voor de begroting van 2016 niet gehaald zou worden.

Natuurlijk vergt die aanpak een paar stalen zenuwen van de belastingplichtige. Wie die niet heeft, verkiest waarschijnlijk de boete toch te betalen en zo gemoedsrust te kopen. Voor zichzelf en voor de generaties na hem, voor wie een besmette erfenis geen prettig vooruitzicht is.

Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) beklemtoont echter dat de bewijslast niet wordt omgekeerd. ‘De oorsprong moet niet worden bewezen, maar moet worden aangetoond of met andere woorden aannemelijk kunnen worden gemaakt. Dat is een wezenlijk verschil in interpretatie.’

Dit heikele punt wordt het best uitgeklaard vóór de regularisatieprocedure in werking treedt. Volgens het wetsontwerp is de start - datum 1 januari.

3 Wat als u al een besmet vermogen hebt geërfd?

Vlamingen die al een besmet vermogen geërfd hebben, zitten in de huidige regeling met een probleem. ‘Zij kunnen geen gebruik maken van de federale procedure om hun ontdoken erfbelasting te regulariseren omdat Vlaanderen sinds begin 2015 door de zesde staatshervorming daarvoor volledig autonoom bevoegd is’, merkt Van Moppes op. De Vlaamse belastingdienst overlegt daarover met zijn federale collega’s om die knoop te ontwarren. De gesprekken daarover lopen nog.

4 Hoe hoog kan het kostenplaatje oplopen?

Dat de woonstaatheffing op roerende inkomsten die in het verleden in het buitenland werden geïnd niét verrekend kan worden, wordt evenmin op gejuich onthaald. Onder meer Luxemburg hield de voorbije jaren een woonstaatheffing van 35 procent in op roerende inkomsten die Belgen inden, in ruil voor het behoud van het bankgeheim. ‘De gecumuleerde inning bij het regulariseren van niet verjaarde roerende inkomsten kan daardoor oplopen tot 70 procent’, zegt Van Moppes. ‘Concreet gaat het om de woonstaatheffing van 35 procent, plus de roerende voorheffing van 25 procent, plus de boete van 20 procent.’

 

VOORBEELD

Lotte heeft begin 2010 een som van 500.000 euro in een obligatie geïnvesteerd met een coupon van 3 procent die wordt uitbetaald op een Luxemburgse rekening die ze niet aangaf in haar belastingaangifte. Hoeveel kost een regularisering voor Lotte?

• De te regulariseren inkomsten bedragen 90.000 euro (15.000 euro per jaar gedurende 6 jaar sinds 2010). Daarop moet ze de ontdoken belasting betalen, verhoogd met een boete van 20 procent. Ontdoken belastingen = 15 procent tot 2013, vanaf 2014 25 procent. Boete = 20 procent in 2016. Lotte moet bijgevolg 36.000 euro betalen op deze te regulariseren inkomsten.

• Als Lotte wil, kan ze ook de coupon die ze in 2016 opstrijkt regulariseren tegen het specifieke tarief van 25 procent. Dat zou haar bijkomend 7.500 euro kosten.

• Lotte zal ook de oorsprong van haar kapitaal moeten kunnen aantonen, met schriftelijk bewijs of andere bewijsmiddelen behalve de eed en getuigen. Kan ze dat niet, dan moet ze het volledige kapitaal van 500.000 euro regulariseren. Dat kost haar in 2016 36 procent, of 180.000 euro.

 

20%

De boete die u in 2016 moet betalen op zwarte of grijze inkomsten die u de voorbije jaren ‘vergat’ in te vullen op uw belastingaangifte. De boete komt boven op het normale belastingtarief dat u moet betalen op de ontdoken inkomsten. De jaren erna loopt de boete stelselmatig op: 22 procent in 2017 en vanaf dan elk jaar een procentpunt duurder, tot 26 procent vanaf 2021.

36%

De boete die u in 2016 moet betalen als u opgezadeld zit met een zwart of grijs fiscaal verjaard vermogen. Die boete loopt jaarlijks op met 1 procent punt, tot 41 procent in 2021. Of een vermogen verjaard is, hangt af van het type vermogen. Voor roerende vermogens bedraagt de verjaringstermijn bijvoorbeeld 7 jaar.

ZWART, GRIJS EN WIT KAPITAAL

Een zwart kapitaal is van oorsprong illegaal. Een grijs vermogen ontstaat als inkomsten uit een van oorsprong wit kapitaal niet worden aangegeven. Een wit kapitaal is een kapitaal dat fiscaal altijd correct aangegeven werd. 

gepubliceerd onder:

Artikel

verschenen in Dave van Moppes in NETTO DE TIJD

original document

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share