fiscale fraude

bril.jpg

Opbrengst fiscale fraude is politiek instrument

- Jan Tuerlinckx op KANAAL Z

De regering stopt er beter mee om elk jaar te zeggen hoeveel de strijd tegen de fiscale fraude zal opleveren.

euros.jpg

Voor de BBI zijn alle vermogens zwart tot bewijs van het tegendeel

- Tuerlinckx Fsicale Advocaten in DE TIJD

De BBI wil het vermoeden dat vermogen rechtmatig is en dat de overheid en de belastingadministratie moeten bewijzen dat het onrechtmatig is, omkeren. En dat kan niet. De burger heeft het recht om niet onbeperkt in de tijd verantwoording te moeten afleggen over zijn vermogen.

wandelaars.jpg

Schaf het fiscaal genaderecht (nog) niet af

- Jan Tuerlinckx en Tom De Clerck in DE TIJD

Genade is de overwinning van de empathie op de strenge letter van de wet.

justitiepaleis.jpg

Wen er maar aan : transparant wordt het nieuwe normaal

- Dave van Moppes in KNACK

Komt er ooit een einde aan het bestaan van belastingparadijzen? Drie experts buigen zich over fiscale fraude, voor en na de Panama Papers. ‘Bij de financiële instellingen heerst er vandaag een panische angst om bij een fraudezaak betrokken te raken.’

openboek.jpg

Korte schets nieuwe regeling fiscale regularisatie anno 2016

- Tuerlinckx Advocaten

De nieuwe regelgeving inzake fiscale regularisatie zal in werking treden vanaf 1 januari 2016, tenzij hiertegen uit het lopende onderzoek van de Financiële Actiegroep fundamentele bezwaren zouden blijken. Dat werd een tweetal weken geleden bekendgemaakt door de Regering Michel I nadat aanvankelijk was beslist om de regularisatieronde pas in 2017 te laten aanvangen.

klok.jpg

Zij zijn groot en ik ben klein

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Als Europa zich in de fiscaliteit gaat roeren, blijft er van het lokale economische beleid maar weinig over.

mensen.jpg

Het concept anti-BEPS richtlijn ligt klaar

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De Europese Commissie heeft een voorstel van richtlijn klaarliggen waarbij de 28 lidstaten worden verplicht om de voornaamste BEPS-actiepunten binnen de drie jaar in een door Europa omlijnd wetgevend kader te gieten.

pionnen.jpg

Zwartspaarder met berouw mag niet geweigerd worden

- Dave van Moppes in DE TIJD

De fiscus moet zwartspaarders die hun inkomsten spontaan aangeven, belasten. Zelfs als de instructie die zegt hoe zwart geld moet worden geregulariseerd, ingetrokken wordt.

zandloper.jpg

Fiscus kan zwartspaarders die inkomsten willen witten niet weigeren

- Dave van Moppes in NETTO DE TIJD

De fiscus moet zwartspaarders die hun inkomsten spontaan aangeven, belasten. Zelfs als de instructie die bindende richtlijnen geeft over hoe zwart geld geregulariseerd kan worden, ingetrokken wordt.

notebook-2.jpg

De onwillige belastingbetaler is gewaarschuwd

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De bestraffing van belastingplichtigen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen, blijkt hoe langer hoe lastiger.

wisselkoersen.jpg

We verklikken 5 x meer fiscale fraudeurs

- Jan Tuerlinckx in HET BELANG VAN LIMBURG

We hebben vorig jaar een record aantal aangiften van fiscale fraude gedaan.

euros.jpg

Recordaantal fraudeurs verklikt, maar wat schieten we ermee op?

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Belgen hebben nog nooit zoveel aangiften van fiscale fraude gedaan als vorig jaar. In 2015 kwamen er meer dan 2.750 meldingen binnen, zo blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. In 2010 waren het er nog maar 540. Zijn we een volk van verklikkers?

openboek.jpg

De permanente fiscale regularisatie in praktijk nu !

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Regering-Michel besliste in volle zomerse komkommerperiode de permanente fiscale regularisatie opnieuw in ere te herstellen.

justitiepaleis.jpg

Geen Kaaimantaks zonder meldingsplicht. Maar is de meldingsplicht wel rechtmatig?

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Sinds 2013 moet een natuurlijke persoon in zijn aangifte van personenbelasting melding maken van bepaalde privé-vermogensconstructies.

bril.jpg

Kliklijn over zwartwerk: (te) veel kans op ruis

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Ondanks alle protest wordt het nieuwe meldpunt voor zwartwerk dan toch anoniem. Maar het meldpunt krijgt om nog andere redenen tegenkanting. ‘Veel klachten komen er uit wraak of jaloezie. Dat is tijdverlies voor de inspectie.’

wandelaars.jpg

Het nieuwe recordaantal verklikkingen is een spijtige mijlpaal.

- Jan Tuerlinckx' en Charlotte Lardenoit's opiniestuk in DE TIJD

Verklikken is een nationale sport geworden. We doen er blijkbaar graag aan mee, want sociale en fiscale fraude zijn een onkruid dat hardhandig uit een rechtvaardige samenleving moet worden gewied.

justitiepaleis.jpg

To Antigoon or not? Vergeet 'in dubio contra fiscum' echter niet

- Tom De Clerck

In het arrest van 22 mei 2015 paste het Hof van Cassatie de strafrechtelijke Antigoon-versoepeling toe in fiscale zaken, wat erop neerkomt dat er slechts in welbepaalde gevallen onrechtmatig verkregen bewijs uit de debatten mag worden geweerd.

pionnen.jpg

Fiscus mag onwettig bewijs gebruiken: 'Opent deur naar langere en meer betwistingen'

- Jan Tuerlinckx' opiniestuk in KNACK.be

Men zou geneigd zijn om te denken dat de Cassatierechtspraak over de ruime toelaatbaarheid van bewijs, zelfs het onrechtmatig bewijs, een goede zaak is voor een efficiënte fiscale rechtshandhaving. Dat zal echter gezichtsbedrog blijken, zegt advocaat Jan Tuerlinckx.

kranten.jpg

Het vermogenskadaster komt er aan

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Wie nog altijd gelooft dat een vermogenskadaster niet te realiseren is, mag bij de dagdromers worden ingedeeld.

kranten.jpg

Het vermogenskadaster komt er aan

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Wie nog altijd gelooft dat een vermogenskadaster niet te realiseren is, mag bij de dagdromers worden ingedeeld.

pen.jpg

Vlaamse Codex Fiscaliteit

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Sinds 1 januari 2015 worden de successie- en registratierechten door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) geïnt. Download hier de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

iStock_000004294617Small.jpg

De witwasmachine van de BBI

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS

Na heel wat politiek gehakketak is er eindelijk duidelijkheid over de tarieven die de BBI hanteert om zwart geld te regulariseren. Maar absolute zekerheid over straffeloosheid is er niet.

kranten.jpg

België heeft al een Guardia di Finanza : de BBI

- Jan Tuerlinckx' opinie in DE TIJD

De BBI hanteert voortaan een uniform landelijk beleid in de behandeling van belastbare inkomsten die niet werden aangegeven. Of zeg maar fiscale regularisatie. Voor een goed begrip: regularisaties werden altijd al aanvaard door de administratie.

statistieken.jpg

4e Anti-witwasrichtlijn zal voorzien in de verplichting voor de Lidstaten om een centraal register van uiteindelijk begunstigden bij te houden en toegankelijk te maken

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

bank.jpg

LuxLeaks dwingt Europa te kiezen tussen fiscale souvereiniteit en vrij verkeer

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Elke nieuwe LuxLeak doet de fiscale soevereiniteit verder afbrokkelen en brengt een Europese basisbelasting weer een stap dichterbij. Want het is weg fiscale soevereiniteit of weg vrij verkeer. Elke burger met gezond verstand kiest maar beter voor het eerste.

euros.jpg

Fiscale achterpoortjes onder vuur

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

De aanval van de Europese Commissie op Apple wegens misbruik van fiscale constructies is een schot voor de boeg. De VS en de EU nemen fiscale achterpoortjes in het vizier die de inning van vennootschapsbelastingen te sterk bemoeilijken.

dollar.jpg

Werken met een wazige wet

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

De anti-fraudewet is een jaar van kracht. Hij verplicht de banken en andere professionals informatie over ernstige fiscale fraude door te geven aan de anti-witwascel. Banken en advocaten verzetten zich bij het Grondwettelijk Hof.

vlaggen

Wie is bang van de robocontrole?

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De hoeveelheid data die wordt opgeslagen, is gigantisch. Bovendien geven al die gegevens hun geheimen prijs als ze op de juiste manier worden geordend.

iStock_000007518359Small.jpg

Regering Di Rupo zakt voor “Fiscale rechtshandhaving”.

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Het is examentijd. Als een student op drie achtereenvolgende testen faalt, dan wordt geconcludeerd dat er een structureel probleem is. Ook de regering Di Rupo moet tot deze vaststelling komen en wel met betrekking tot het vak ‘fiscale rechtshandhaving.’ Drie recente arresten van het Grondwettelijk Hof bewijzen dat.

buildings-2.jpg

Terugkeer van zwart geld gunstig voor Belgische economie

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Ook zonder fiscale amnestie blijft zwart geld terugkeren uit het buitenland. Bij vermogensbeheerders en fiscale advocaten lopen er dagelijks nieuwe dossiers binnen van Belgen die hun verborgen vermogen willen regulariseren. De schatkist vaart er wel bij, maar levert het zwart geld de Belgische economie ook wat op?

buildings2-2.jpg

Una Via of het straatje zonder einde

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

Belgen met een rekening op de Kaaimaneilanden kunnen een fiscale boete krijgen. Riskeren ze ook een correctionele straf? De vorig jaar goedgekeurde Una Viawet moest zo’n dubbele bestraffing vermijden. In de praktijk blijft het mogelijk.

iStock_000001839702Small.jpg

De strijd tegen fiscale fraude

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Staatssecretaris Crombez kondigde in zijn Actieplan 2012-2013 een reeks van maatregelen aan die moeten bijdragen tot de strijd tegen fiscale en sociale fraude.

balls.jpg

Nieuwe antimisbruikbepaling | Zwart-wit lijst

- Tuerlinckx Fiscalde Advocaten

De wetgever heeft in de Programmawet van 29 maart 2012 de antimisbruikbepaling vervat in het Wetboek der Registratierechten (artikel 18) en in het Wetboek der Successierechten (artikel 106) nieuw leven ingeblazen en toepasselijk gemaakt ook in de privésfeer (artikel 168 van de Programmawet (I) van 29 maart 2012, B.S. 6 april 2012, ed. 3; Circulaire AAPD nr. 4/2012 (AFZ nr. 3/2012) van 4 mei 2012). De Administratie geeft in de circulaire nr. 5/2013, van 10 april 2013, meer tekst en uitleg met betrekking tot de aanwezigheid van fiscaal misbruik in het kader van het registratie- en successierecht. U kan deze toelichting, die ook bekend is als de zwart-witlijst, hier raadplegen. Deze lijst biedt alvast enig praktisch houvast.

munten.jpg

Nieuwe antimisbruikbepaling | Inwerkingtreding - Rechtszekerheid ?

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De inwerkingtreding en de vraag hoe aan risicobeperking kan worden bekomen en hoe de misbruikbepaling in de fiscale procedure moet worden ingepast worden hier behandeld.

kredietkaart.jpg

Nieuwe antimisbruikbepaling | Gevolgen van fiscaal misbruik

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De administratie heeft ruime bevoegdheden gekregen, niet alleen om te herkwalificeren maar zelfs om feiten en juridische akten te negeren, buiten beschouwing te laten en op basis van deze ‘fiscale werkelijkheid’ belasting te heffen. Maar ook hier moet de fiscale administratie grenzen respecteren. De toetssteen van de door de administratie in de plaats gestelde feiten, is het herstellen van de toestand zonder dat misbruik zou hebben plaatsgevonden. Dit is geen carte blanche om de meest belaste weg in de plaats te stellen.

keyboard-3.jpg

Nieuwe antimisbruikbepaling | Subjectieve voorwaarde - Belastingontduiking als doel

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De verrichtingen die worden geviseerd door het nieuwe artikel 344,§1 WIB moeten als wezenlijk doel belastingontwijking hebben. Praktisch gesproken zal de belastingplichtige moeten bewijzen dat substantiële niet-fiscale motieven aanwezig waren voor de keuze van de verrichtingen die door de fiscale administratie worden geviseerd. Door de link te maken met Europese rechtspraak (waar de Belgische wetgever zich zelf op heeft gebaseerd), en de verwijzing naar volstrekt kunstmatige constructies, wordt geprobeerd enkele richtlijnen te geven.

paperclips-2.jpg

Nieuwe antimisbruikbepaling | Verrichting strijdig met doelstelling fiscale wet

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De verrichtingen die worden geviseerd door het nieuwe artikel 344,§1 WIB moeten strijdig zijn met de doelstellingen van de fiscale wetgeving. Dit is duidelijk een bijzonder vaag criterium; vaak is de doelstelling van de fiscale wetgeving onduidelijk. De verhouding met het legaliteitsbeginsel is gespannen : de bedoeling van de wetgever moet in de wet zelf worden opgenomen; bij fiscaal misbruik wordt deze wet nu net volledig nageleefd. Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld wordt dit toegelicht.

iStock_000018150673Small.jpg

Nieuwe antimisbruikbepaling | Misbruik versus fraude

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De inleiding situeert het nieuwe artikel 344,§1 WIB, niet alleen tegenover de Brepols-doctrine oude versie van dit artikel maar ook tegenover fiscale fraude. Fiscaal misbruik veronderstelt immers een correcte toepassing van de fiscale wetgeving zodat van fraude geen sprake kan zijn. Ook de link die de wetgever heeft gemaakt met rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, wordt kort verduidelijkt.

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share